6065 Polyester Putty Hardener

6065 Polyester Putty Hardener

Polyester putty hardener
Product information
Kakovosten trdilec za poliestrske kite.
Description Prod. Nr Box
6065 Poliester Putty Hardener, Standard; 50g 6065 1
6065 Poliester Putty Hardener, Standard; 70g 6065-0,07 1
6067 Poliester Putty Hardener, Slow; 40g 6067-0,04 1
ESRR